Dokumenty szkoły

REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. TEODORA KURPISZA W BUKÓWCU GORNYM

Regulamin Zespołu Szkół
w Bukówcu Górnym

 

 

 

 

Prawa i obowiązki ucznia

 

 

A.    Uczeń

 

  1. Uczniowie mają prawo do:

-          właściwego zorganizowania procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole

-          poszanowania swojej godności i dobrego imienia

-          rzetelnej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce

-          rozwijania zdolności i zainteresowań

-          przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień

-          swobody wyrażania swoich myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób

-          reprezentowania szkoły na przeglądach, konkursach,

-          zawodach – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami

  1. Uczniowie mają obowiązek:

-          przestrzegać prawa szkolnego

-          chronienia własnego życia i mienia

-          przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych

-          stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób

-          dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd

-          godnego reprezentowania szkoły

 

B.     Samorząd uczniowski

  1. Uczniowie mają prawo do:

-          demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu

-          prowadzenia swej regulaminowej działalności

-          pomocy organizacyjnej i merytorycznej od opiekuna samorządu, innych nauczycieli oraz dyrektora szkoły

  1. Uczniowie mają obowiązek:

-          traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne

-          respektowania uchwał władz samorządu lub odwołania go,  jeżeli nie spełniłyby swoich funkcji

 

 

C.    Lekcja

  1. Uczniowie mają prawo do:

-          znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego

przekazu treści lekcji

-          pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności

                  2. Uczniowie mają obowiązek            

-          punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia

-          aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad

porządkowych

-uzupełniania braków wynikających z absencji

 

 1. Sala lekcyjna

 

  1. Uczniowie mają prawo do:

-          udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą

-          kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się klasę

-          pomocy nauczyciela wychowawcy i nauczycieli uczących przedmiotów w przygotowaniu gazetek

  1. Uczniowie mają obowiązek:

-          pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku

-          dbania o kwiaty doniczkowe

-          robienia gazetek klasowych i tematycznych związanych z realizowanym na poszczególnych przedmiotach programem

-          dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce dydaktyczne

-          niezwłoczne zgłaszanie nauczycielowi – wychowawcy wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych

-          naprawienia szkód lub pokrycia kosztów naprawy, jeżeli uszkodzenia uczeń dokonał celowo lub postępując wbrew niniejszemu regulaminowi

 

 1. Odpoczynek

      

  1. Uczniowie mają prawo do:

-          odpoczynku podczas przerwy

-          dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót , w które są odpracowywane inne dni  robocze

  1. Uczniowie mają obowiązek:

-          przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

-          dbania o kulturę zachowania i kulturę języka

-          zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia

 

 

 1. Prace domowe

 

  1. Uczniowie mają prawo do:

-          uwzględnienia przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości

-          ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe

  1. Uczniowie mają obowiązek:

-          starannego i sumiennego odrabiania prac domowych

-          kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu , w którym zostały zadane ( tym samym, nauczyciel może zadać uczniowi pracę domową w piątek , nawet jeśli ten przedmiot ponownie jest w poniedziałek)

 

 

 

 1. Zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia

 

  1. Uczniowie mają prawo do:

-          ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt bądź ćwiczenie

-          jak najpełniejszego wykorzystania zakupionego ćwiczenia, ale z uwzględnianiem zdolności i możliwości poszczególnych uczniów

  1. Uczniowie mają obowiązek:

-          starannego prowadzenia zeszytów i ćwiczeń, zgodnie z wymaganiami nauczyciela

-          używania starannego, czytelnego pisma

-          posiadania oddzielnego zeszytu do każdego przedmiotu

-          posiadania zeszytu i ćwiczenia ( jeśli takowe jest wprowadzone ) na każdej lekcji

 

 1. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny z zachowania określa Szkolny System Oceniania.

 

 

Formalne reguły współżycia w Szkole

 

 1. Procedury lekcyjne

 

  1. Wejście do klasy

-          uczniowie ustawiają się w rzędach klasami  na salce. Nie popychają się, nie siadają na ławeczkach i parapetach, nie „mieszają” się z innymi klasami

-          do klasy idą z nauczycielem

-          klasę otwiera nauczyciel

-          do klasy wchodzą najpierw dziewczęta, później chłopcy

-          wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie (nie dotyczy w. f.)

-          dopiero po powitaniu uczniowie przygotowują się do lekcji

-          nauczyciel sprawdza obecność

-          uczeń spóźniony to taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi. Siada on w ławce, a usprawiedliwia się pod koniec lekcji

-          lekcja może rozpoczynać się i kończyć modlitwą

  1. Zachowanie podczas lekcji

-          uczeń odpowiada z ławki stojąc lub siedząc (w zależności od ustalenia nauczyciela przedmiotu), chyba, że zostaje wezwany do tablicy, mapy, itp.

-          uczeń nie je i nie żuje gumy

-          nie trzyma się na ławce butelek, jedzenia oraz innych przedmiotów nie będących bezpośrednio używanych na lekcji ( wyjątek może stanowić maskotka lub dewocjonalia)

-          Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych multimediów: telefonów komórkowych, kamer, urządzeń typu mp3 czy mp4 itp. Uczeń, który nie podporządkował sie , karany jest upomnieniem nauczyciela i konfiskatą urządzenia. Uczeń oddaje urządzenie  wyłączone, po czym odnoszone jest przez nauczyciela do sekretariatu, gdzie może być odebrana wyłącznie przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia

-          jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają i witają ją; siadają ponownie na polecenie nauczyciela Podobnie odbywa się pożegnanie gościa

  1. Zakończenie lekcji

-          lekcja nie kończy się automatycznie wraz z dzwonkiem, lecz na wyraźny sygnał nauczyciela

-          wszyscy stają przy ławkach i następuje pożegnanie

-          klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel

-          dyżurni mają obowiązek zmazać po każdej lekcji tablicę

-          należy otworzyć co najmniej jedno okno

-          jeżeli jest to ostatnia lekcja uczniowie wkładają krzesła na stoliki. Robią to oburącz aby nie uszkodzić blatów.

 

  1. Zastępstwa

-          w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego przedmiotu

 

  1. Pracownie przedmiotowe

-          szczególne zachowania w pracowniach, na sali gimnastycznej i boisku określają odrębne regulaminy wywieszone w pracowniach i okresowo przypominane, przynajmniej na początku każdego roku szkolnego

 

 

Procedury inne niż lekcyjne

 

1.      Nieobecności

-          rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszytach korespondencyjnych bądź na kartkach ( w zależności od ustalenia z wychowawcą klasy). Usprawiedliwienie musi zawierać imię i nazwisko ucznia, datę wystawienia, datę nieobecności oraz powód dla którego uczeń był nieobecny. Jeżeli podpis rodzica jest nieczytelny, to również imię i nazwisko rodzica

-          usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym razie nieobecności będą nieusprawiedliwione. Uczniowie klas I- III przynoszą usprawiedliwienia na drugi dzień po ustaniu nieobecności.

-          ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie następuje na podstawie zwolnienia rodziców,  pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela. Nauczyciel zwalniający usprawiedliwia w dzienniku nieobecność ucznia.

-          zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wf musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń  ( a nie z obecności)

-          o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice

 

2.      Strój szkolny.

 

-          uczniowie chodzą ubrani schludnie, skromnie , estetycznie i stosownie do pory roku

-          na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązkowe jest noszenie jednolitego stroju. Strój jednolity ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.

-          Strój obowiązkowy stanowi kamizelka dżinsowa z logiem szkoły o jednakowym wzorze i kolorystyce. Kamizelka musi być zapięta.

-          Na zajęciach pozalekcyjnych noszenie mundurka nie jest obowiązkowe

-          w dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym. Strój galowy stanowią: ww. kamizelka, biała koszula lub bluzka z  kołnierzykiem (bluzka musi przykrywać ramiona), ciemne (czarne lub ciemnogranatowe) spodnie, w przypadku dziewczyn ciemna (czarna lub ciemnogranatowa), jednobarwna spódnica, długości minimum do połowy uda. Zimą dopuszcza się by dziewczyny miały spodnie Jeżeli spódnica lub spodnie są z dżinsu , dżins musi być ciemnogranatowy, bez przetarć, naszywek, napisów, dziur, haftów kieszeni na nogawkach, itp. Krój musi pasować do stylu galowego.

-          Strojem galowym w przypadku chłopców może też być garnitur i biała koszula.

-          Na strój nie powinna być nakładana żadna bluza ani sweter., ewentualnie, gdy jest bardzo zimno, czarny lub ciemnogranatowy, rozpinany (nie zapięty) sweter lub czarna lub ciemnogranatowa rozpinana (nie zapięta) bluza

-          dozwolona jest skromna biżuteria {za którą Szkoła nie ponosi odpowiedzialności)

-          niedozwolony jest makijaż, malowanie paznokci i włosów

-          wszyscy uczniowie noszą zmienne obuwie

-          przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na sportowe

      


3.      Savoir – vivre

-          uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach

-          podczas przerwy śniadaniowej uczeń je kulturalnie, w tym czasie , przez 10 minut nauczyciel i wszyscy uczniowie przebywają w klasie. Klasę wszyscy opuszczają  razem z nauczycielem

-          w szkole nie można nosić nakryć głowy

-          nie żuje się gumy

-          nie używa się wulgaryzmów

-          nie bije się z kolegami i nie stwarza się sytuacji stanowiących zagrożenie dla zdrowia tak fizycznego jak psychicznego

-          nie przynosi się do szkoły niebezpiecznych narzędzi, zabawek, używek , zapałek itp.

-          na apelach, koncertach, wstępach zachowuje się zgodnie z przyjętymi normami zachowań: nie rozmawia, nie przeszkadza, nie hałasuje, nie je, nie gwiżdże, nie używa żadnych multimediów typu MP 3, MP 4, odtwarzaczy w telefonie komórkowym itp. Telefon komórkowy jest wyłączony

 

                  

4.      Dziennik i oceny

-          dziennik jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia

-          o ocenach informuje nauczyciel – uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie powinien go nosić

-          uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego      

      przedmiotu. Każdy nauczyciel - wychowawca klasowy posiada  

      teczkę  z kryteriami i wymaganiami i udostępnia ją do wglądu    

      uczniowi lub jego rodzicowi

-          uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nie przygotowania 

      lub absencji, również wtedy gdy absencja wynikała z wyjazdu na   

      szkolne zawody, konkursy, występy itp.

-          zgłoszenie nie przygotowania musi nastąpić przed lekcją

-          szczegółowe zasady oceniania, sprawdzianów, kartkówek zawierają Szkolne Systemy Oceniania, oddzielne dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej

 

 

Kary i nagrody

 

1.      Przyznawanie nagród i udzielanie kar; tryb , rodzaje oraz sposób odwołania  

      zawiera Statut Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym

2.      Uczniowie i grupy uczniów mogą otrzymywać nagrody za udział w konkursach  

      organizowanych przez Szkołę

3.      Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice

4.      O ile to możliwe uczeń sam powinien usunąć szkody lub zadbać aby zostały usunięte

5.      Złe zachowanie ucznia odnotowywane jest w dzienniku lekcyjnym w części „notatki” oraz jako informacja dla rodziców w  dzienniczku, indeksie lub zeszycie korespondencji. Każda informacja dla rodziców powinna być przez nich podpisana. Informacja do rodziców może także zawierać wezwanie na rozmowę

6.      Za złe zachowanie uczeń może być także zawieszony w prawach uczestnictwa w zespołach artystycznych, sportowych i innych kołach zainteresowań  bądź skreślony z listy członków tych zespołów i kół.

7.      Jeżeli uczeń  nie ma na zajęciach w szkole mundurka:

-        za pierwszym razem otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy. Upomnienie wpisywane jest do dzienniczka ucznia  i dziennika lekcyjnego (na stronach notatek)

-        za drugim razem otrzymuje upomnienie dyrektora szkoły wysyłane do rodziców drogą pocztową

-        za trzecim razem naganę dyrektora szkoły wysyłana drogą pocztową

              Taka procedura jest tylko raz w danym roku szkolnym, kolejne braki mundurka   

              wiążą się z kolejnymi naganami dyrektora, a co za tym idzie - obniżeniem oceny 

              zachowania.

              Brak mundurka odnotowywany jest każdorazowo przez nauczyciela

              rozpoczynającego w danym dniu zajęcia w klasie poprze wpisanie liter „M” w    

              rubryce  wpisywanych nieobecności

 

Inne ważne ustalenia


 

1.        Na terenie Szkoły  klasy V, VI, Ig i IIg i IIIg prowadzą w trybie cotygodniowym dyżury porządkowe  określone regulaminem  dyżurów szkolnych

2.        Podczas przerw lekcyjnych klasy są zamknięte na klucz, a wszystkie klucze od klas ma jeden z dyżurujących nauczycieli, Jeżeli uczeń w czasie przerwy chce z jakiegoś powodu wejść do klasy,  zgłasza się do nauczyciela dyżurującego. Jeżeli to możliwe nauczyciel idzie wraz z uczniem.

3.        Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na godzinę 7.45. Wtedy otwierane są budynki szkolne i rozpoczyna się dyżur nauczyciela. Jeśli uczniowie przychodzą do szkoły na późniejsze lekcje , przychodzą co najwyżej piętnaście minut przed lekcją

4.        Uczeń nie przynosi do szkoły i nie używa na przerwach, lekcjach, zajęciach dodatkowych (tak na terenie szkoły jak terenach należących do szkoły) żadnych multimediów: telefonów komórkowych, kamer, urządzeń typu mp3 czy mp4 itp. Uczeń, który nie podporządkował sie , karany jest upomnieniem nauczyciela i konfiskatą urządzenia. Uczeń oddaje urządzenie  wyłączone, po czym odnoszone jest przez nauczyciela do sekretariatu, gdzie może być odebrana wyłącznie przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia

5.        Dzienniczki ucznia i indeksy muszą być ostemplowane pieczątką Szkoły i zawierać wzory podpisów rodziców,  złożone w obecności nauczyciela wychowawcy na pierwszym w roku szkolnym zebraniu lub bezpośrednio po nim

6.        Klasy corocznie mają przydzielane tereny szkolne na których zobowiązane są utrzymywać porządek

7.        W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły (budynki i boisko szkolne). Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji ucznia do końca ostatniej w planie zajęć.

8.        W czasie przerw, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym: w obuwiu zmiennym tylko na placu apelowym i ścieżce między murkami, po zmianie obuwia  do połowy boiska do piłki nożnej. Jeżeli płyty boiska są mokre i błotniste można przebywać tylko na placu apelowym i ścieżkach wyłożonych kostką brukową. O wyjściu na boisko lub plac każdorazowo decyduje nauczyciel dyżurny i jest on odpowiedzialny za respektowanie tego punktu regulaminu

9.        Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń Szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajduj ą się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora

10.    Uczniowie mogą przyjeżdżać do szkoły rowerami. Winni je wtedy zostawiać w miejscu do tego przeznaczonym. Nie wolno jeździć rowerem w czasie przerw.

11.    Uczniowie mogą po lekcjach przebywać na boisku szkolnym, ale szkoła nie odpowiada za ich bezpieczeństwo. Uczniowie i młodzież, tak szkolna jak pozaszkolna przebywająca na terenach szkolnych po lekcjach, zobowiązana jest dbać o porządek; nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, ogrodzeń ani sprzętu. Nie wolno na boisko ani bieżnię wjeżdżać rowerami, motorowerami, motocyklami, samochodami ani końmi.. Jeżeli uczniowie i młodzież pozaszkolna nie będą respektować ustalonego porządku, boisko może zostać zamknięte po zajęciach szkolnych

12.    Uczniowie, którzy zauważą przed, po lub w czasie trwania zajęć lekcyjnych nieznane osoby w budynku szkolnym (nie idące do sekretariatu szkolnego) winni zgłosić to w sekretariacie, u dyżurującego nauczyciela lub u wychowawcy. Podobnie należy postąpić w przypadku nieznanych osób pojawiających się przed budynkiem i usiłujących nawiązać kontakt z uczniami. Należy unikać takich rozmów i pod żadnym pozorem nie przyjmować prezentów, pod żadnym pozorem nie wsiadać także do samochodu nieznajomych.

13.    W przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów lub paczek w budynkach szkolnych lub na terenach przyszkolnych należy niezwłocznie powiadomić o tym sekretariat szkoły, dyżurującego nauczyciela lub wychowawcę. Przedmioty te zostawiamy na miejscy i nie dotykamy ich.

14.    Oprócz niniejszego regulaminu ważne ustalenia określają także  zarządzenia dyrektora Szkoły

Kontakt

Zespół Szkół im. Teodora Kurpisza
w Bukówcu Górnym

ul. Powstańców Wlkp. 114
64 -140 Bukówiec Górny
woj. wielkopolskie

T: +48 65 5 372 207
F: +48 65 5 372 207
E: bukzs@wp.pl

Szukaj

Archiwum

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.