LIGA MATEMATYCZNA - ZADANIA

TU MOŻNA POBRAĆ OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Liga Matematyczna 2018/2019”

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE
„LIGA MATEMATYCZNA 2018/2019”

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM

I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia ..................................................................................................................................... .,
                                                   Imię, nazwisko uczestnika konkursu

urodzony …………………………………………………………… w …………………………………..……..................................................................

ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………...........................… w ………………...……..........................................……...…. ,

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „Liga Matematyczna 2018/2019” , organizowanym przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji konkursu.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
  • dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
    a w szczególności na liście uczestników konkursu, zakwalifikowanych do finału etapu gminnego,
  • podanie danych jest dobrowolne,
  • mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
  • potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu „Liga Matematyczna 2018/2019” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym oraz akceptuję jego zapisy.

 

…………………………………..                            ………………………………………..
               (data)                                                              podpis składającego oświadczenie *

 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) uczestnika konkursu

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„LIGA MATEMATYCZNA 2018/2019”

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym

 

  1. Informacje wstępne

1.1 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII SP i III gimnazjum, uczących
się w szkołach na terenie Gminy Włoszakowice.

1.2 Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie, interesujący się matematyką oraz pragnący pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczniowie, którym rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych sprawia radość i satysfakcję.

1.3 Konkurs będzie przeprowadzany na dwóch poziomach trudności, odpowiednich dla poszczególnych klas. Zadania obejmują zagadnienia zawarte w podstawie programowej nauczania matematyki, i które są realizowane na poziomie danej klasy lub niższej.

1.4 „Liga matematyczna" składa się z trzech etapów:

- I etap przygotowawczy,

- II etap szkolny,

- III etap  gminny.

  1. Przebieg konkursu

2.1 Etap przygotowawczy polega na:

- samodzielnym rozwiązaniu w domu zestawów zadań, publikowanych w kolejnych miesiącach, począwszy od stycznia 2019 r. Zadania będą publikowane w pierwszej połowie miesięcy: stycznia, lutego,  marca, kwietnia i maja 2019 r., na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym: zs.bukowiec-gorny.pl.

2.1.1 Rozwiązywanie w/w zadań jest formą przygotowania konkursu.

2.2  Etap szkolny polega na:

- zakwalifikowaniu do etapu gminnego nie więcej niż po trzech uczniów z każdego oddziału klas VIII SP i III gimnazjum z danej szkoły. Kwalifikacji uczniów dokonują nauczyciele matematyki poszczególnych szkół w Gminie Włoszakowice, według własnych kryteriów.

2.3. Etap gminny polega na:

- samodzielnym rozwiązaniu finałowego zestawu zadań.

2.3.1 Finał etapu gminnego odbędzie się w  Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym i będzie polegał na samodzielnym rozwiązywaniu zestawu zadań w obecności Gminnej Komisji Konkursowej.

2.3.2   Finał etapu gminnego zaplanowano na 5 czerwca 2019 r. godz. 11.00 (czas 90 minut).

2.3.3 Na zestaw finałowy konkursu będzie się składało osiem losowo wybranych zadań
z publikowanych  od stycznia 2019 do maja 2019  na stronie Szkoły Podstawowej
w Bukówcu Górnym: zs.bukowiec-gorny.pl.

2.3.4 Losowanie zadań odbędzie się w godzinach popołudniowych w dniu poprzedzającym finał etapu gminnego i dokonają go przedstawiciele co najmniej dwóch szkół, których uczniowie będą brali udział w konkursie.

2.3.5 Gminną Komisję Konkursową będą tworzyć wydelegowani przez dyrektorów nauczyciele matematyki ze szkół, których uczniowie będą uczestniczyć w finale konkursu.

2.3.6 Za sprawdzenie prac finału etapu gminnego i wyłonienie laureatów odpowiedzialni są nauczyciele matematyki ze szkoły w Bukówcu Górnym.

2.3.7 Wyniki finału konkursu zostaną przesłane do szkół drogą mailową w tygodniu
od 10 do 14 czerwca 2019 r.

2.3.8 Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym: zs.bukowiec-gorny.pl .

2.3.9 Laureaci finału etapu gminnego konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

  1. Postanowienia końcowe

3.1 Zgłoszenia udziału szkoły w konkursie wraz z listą uczestników, zakwalifikowanych do etapu gminnego należy dokonać drogą meilową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 24 maja 2019 r.

3.2 Za dobór zadań i ich publikację odpowiedzialni są nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym.

3.3 Nauczyciele pozostałych szkół w gminie mogą przesyłać propozycje zadań do rozwiązania na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formacie pliku .docx (do edycji) oraz w pliku pdf.

3.2 Uczniowie zakwalifikowani, przed przystąpieniem do etapu gminnego, zobowiązani są przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej, wypełnione Oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu – do pobrania na stronie zs.bukowiec-gorny.pl w zakładce Liga Matematyczna).

3.3 W sprawie wszelkich niejasności dotyczących konkursu należy kontaktować się mailowo na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 655372207 – Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym.

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.