Inicjatywy szkolne

W naszej szkole sporo się dzieje. Nie wszystko da się opisać w aktualnościach, czy też w innych zakładkach, a warto o niektórych działaniach wspomnieć.

Poniżej przedstawiamy szkolne inicjatywy, które trwają przez cały rok szkolny lub w zależności od potrzeb, przez określony czas:

CERTYFIKAT „DOBRZE CZYTAM”

W naszej szkole uczniowie kl. II i III mają możliwość zdobycia certyfikatu „Dobrze czytam”. Na wniosek rodziców lub wychowawcy uczeń przystępuje do uzyskania certyfikatu.

Celem tego przedsięwzięcia jest:

 • podnoszenie rangi umiejętności płynnego czytania ze zrozumieniem
 • uświadomienie uczniom i rodzicom jak ważna jest ta umiejętność
 • przekazywanie rodzicom czytelnej informacji: uczeń, który nie zdołał uzyskać certyfikatu może mieć poważne problemy w nauce w następnych klasach.

W  przeciągu dwóch lat nauki (kl. II i III) certyfikat uzyskuje około ¾ uczniów kończących klasę III. Certyfikat ma wysoka rangę, jest wręczany przez dyrektora szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 

WYJAZDY NA SPEKTAKLE TEATRALNE

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły w każdym roku szkolnym wyjeżdżają na spektakle teatralne. Dzięki możliwości wejścia w rolę widza, uczniowie  mogą się przygotować się do świadomego i krytycznego korzystania z dorobku polskiej i światowej literatury.

  

FESTYN SZKOLNY W BUKÓWCU GÓRNYM

Co roku we wrześniu nauczyciele, pracownicy, rodzice  i uczniowie naszej szkoły organizują Festyn Szkolny, czyli imprezę kulturalno-rozrywkową tradycyjnie połączoną z Jarmarkiem Rolniczym oraz Powiatową Wystawą Koni Hodowlanych. W trakcie festynu goście mogą wypić kawę oraz zjeść domowe ciasto w kawiarence, posilić się ciepłym posiłkiem w bufecie Rady Rodziców oraz wziąć udział w licznych zabawach i konkursach, np. strzelanie z wiatrówki czy rzut podkową. Przez cały dzień otwarta jest wystawa prac plastycznych uczniów. Co roku organizatorzy starają się przyciągnąć gości i urozmaicić festyn nowymi atrakcjami – ostatnio było to pieczenie pierników, warsztaty rzeźbienia oraz warsztaty z robienia tradycyjnego bukówieckiego pająka. Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszy się również smażenie powideł w kotle koprowym. Goście mogą obejrzeć scenki gwarowe oraz popisy instrumentalno-wokalne przygotowane i zaprezentowane przez uczniów naszej szkoły. Wielką atrakcją są również występy sportowe.  Kulminacyjnym punktem całego dnia jest loteria fantowa, która co roku cieszy się dużą popularnością. Dochód z festynu  przeznaczony jest na bieżące potrzeby szkoły, do których należą m.in. zakup pomocy naukowych, wyposażenia pracowni szkolnych, strojów dla zespołów sportowych i artystycznych.

  

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

SKO czyli Szkolna Kasa Oszczędności wznowiła działalność w naszej Szkole w 1998 roku. Uczniowie wpłacają pieniądze na książeczki SKO u swoich wychowawców przez cały rok szkolny, a opiekun SKO wpłaca zebrane pieniądze do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach. Co roku Nasza Szkoła zgłasza swój udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”, częstokroć ten konkurs wygrywając. Na koniec roku szkolnego Bank przygotowuje nagrody dla uczniów systematycznie oszczędzających w SKO, większość z nich otrzymuje piękne książki. Z takiej możliwości oszczędzania korzysta w szkole co roku średnio 70% uczniów. SKO o nauka oszczędzania i własne pieniądze na wakacje…

 

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ, CZYLI WYCIECZKI SZKOLNE

Dbając o właściwy rozwój uczniów, nasza szkoła od wielu lat organizuje wycieczki dydaktyczno- turystyczne. Umożliwiają one dzieciom i młodzieży poznanie własnego kraju, jego zabytków, historii i piękna przyrody. Wyjazdy te kształcą poczucie odpowiedzialności, samodzielność, integrują dzieci i umożliwiają wzajemne, lepsze poznanie się.

Szkoła organizuje wycieczki w kraju i za granicę. Jednodniowe wyjazdy są propozycją dla uczniów klas I-IV SP, natomiast dla uczniów klas V-VI SP i I-III gimnazjum  są organizowane wyjazdy dwu-, trzy-, czterodniowe. Organizatorzy dbają o to, żeby program wycieczki był atrakcyjny i na poziomie odpowiadającym wiekowi uczestników.

Koszt takiej wycieczki często bywa znacznym wydatkiem dla uczestnika. W związku z tym, wychowawcy organizują rożne formy pozyskania dodatkowych środków finansowych np. zbiórki złomu, systematyczne zbieranie surowców wtórnych, systematyczne zbieranie pieniędzy na książeczkach SKO.

Nauczyciele organizują również jednodniowe wycieczki rowerowe po najbliższej  okolicy. Wyjazdy te często powiązane są z tematyką omawianą na lekcjach np. plenery malarskie, wycieczki przyrodnicze, historyczne, koncerty muzyczne.

Nasza szkoła swoimi działaniami pomaga dzieciom i młodzieży poznać to, co najpiękniejsze – swoją ojczyznę.

 

POMOC UCZNIOM SŁABSZYM I ZDOLNYM

W ramach godzin z art. 42 Karty Nauczyciela oraz świetlic socjoterapeutycznych organizujemy w szkole pomoc uczniom słabszym oraz zdolnym.

Dzieci z problemami w nauce mogą nadrobić zaległości praktycznie z każdego przedmiotu, w ramach zajęć z nauczycielami: indywidualnie bądź w małych grupach,. Efektem tych zajęć jest także to, iż uczniowie ci podczas zajęć z klasą są bardziej pewni siebie, śmielej odpowiadają czy rozwiązują zadania przy tablicy, jak również są bardziej aktywni podczas lekcji.

Uczniowie zdolni mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień, które ich najbardziej interesują. Na zajęciach dodatkowych są też  przygotowywani do konkursów przedmiotowych.

Zarówno uczniowie słabsi jak i ci zdolni z klasy szóstej szkoły podstawowej oraz trzeciej gimnazjum rozwiązują dodatkowe zadania i ćwiczą umiejętności niezbędne na sprawdzianie czy egzaminie gimnazjalnym.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Od wielu lat w naszej szkole odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Biorą w nich udział uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. Przez okres trzech lat, uczniowie zakwalifikowani do zajęć, poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw korekcyjnych, dbają o prawidłową postawę ciała oraz o swoje stopy pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela. Uzyskane rezultaty są mierzalne i mogą aktywizować uczniów do samokontroli i samooceny. Badania lekarskie prowadzone wśród uczniów klasy III potwierdzają osiągnięte efekty, gdyż u niemal wszystkich uczniów deficyty fizyczne ustępują lub są zahamowane.

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI WIEJSKIMI

Szkoła współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami. Jesteśmy szkołą otwartą dla lokalnej społeczności. Zaangażowanie w życie wsi i gminy wprowadza też naszych uczniów w dorosłe życie i kształtuje postawy obywatelskie. Uczniowie licznie angażują się w organizację imprez, występy, udział w zawodach, rozgrywkach itp. Szkoła udostępnia również swoje treny, boiska i pomieszczenia na liczne imprezy wiejskie i gminne. Współpracujemy  między innymi z:

 • Towarzystwem Gimnastycznym SOKÓŁ – np. współorganizacja „Biegu Sokoła””, Bukówieckiego Lotania”, Biegu Powstańczego
 • Stowarzyszeniem Bukówczan MANU – współorganizacja widowisk historycznych, imprez okolicznościowych, wolontariat przy projektach np. przy renowacji Izby Regionalnej.
 • sołtysem i Radą Sołecką – pomoc w organizacji Festynu Szkolnego, udostępnianie obiektów szkolnych
 • Ochotnicza Straż Pożarna – trenowanie młodzieży do zawodów strażackich. Młodzież ta odnosi znaczące sukcesy 
 • Polski Związek Emerytów i Rencistów – występy uczniów na imprezach PZERI
 • Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz – wspólne występy, szczególnie w widowiskach obrzędowych
 • Bractwo Kurkowe we Włoszakowicach – udział naszych uczniów w treningach i zawodach strzeleckich

   

OWOCE W SZKOLE

Pro­gram „Owoce w Szkole” skie­ro­wany jest do uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych, admi­ni­stro­wany przez Agen­cję Rynku Rol­nego i przez UE. Celem pro­gramu jest dłu­go­ter­mi­nowa zmiana nawy­ków żywie­nio­wych dzieci, przez zwięk­sze­nie udziału owo­ców i warzyw w ich codzien­nej die­cie, na eta­pie na któ­rym kształ­tuje się ich nawyki żywieniowe.

W naszej szkole  program ten został wprowadzony w roku szkolnym 2009/2010.

Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
 • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Z programu korzystają wszyscy uczniowie klas I – III.

 

NAUKA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Pięciu nauczycieli naszej szkoły ukończyło kurs Ratujemy i Uczymy  Ratować. Program „Ratujemy i uczymy ratować" powstał dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka. Nauczyciele oprócz zdobytej wiedzy otrzymali również dla szkoły  materiały dydaktyczne, takie jak:  podręczniki i ćwiczenia, filmy edukacyjne i plansze z zakresu pierwszej pomocy pozyskane z WOŚP Jerzego Owsiaka, a także telefony instruktażowe oraz co najważniejsze – fantomy do ćwiczeń.

Dzięki przeszkolonym nauczycielom,  dzieci klas I – III  uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.  W tym roku szkolnym także chętne dzieci z klasy czwartej, w ramach zajęć dodatkowych,  przyswajały wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poznały kolejne kroki postępowania w sytuacji niebezpiecznej.  Wiedzą, że trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, potrafią sprawdzić przytomność poszkodowanej osoby, wezwać prawidłowo pomoc, postąpić właściwie w sytuacji, gdy ofiara jest nieprzytomna.

Zajęcia prowadzone były w formie zabawy, a odpowiednie pomoce ( manekiny, telefony instruktażowe oraz ciekawe podręczniki) pozwalały skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Taka forma zajęć cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w spotkaniach, potrafiły wykazać się zdobytą wiedzą i zastosować ją w praktyce.

  

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Już od kilkunastu lat wszyscy uczniowie z naszej szkoły biorą udział w całorocznej zbiórce surowców wtórnych. Uczniowie selektywnie zbierają puszki, baterie i makulaturę. Trzy razy w roku odpady są odbierane przez firmę wywozową. Za określoną ilość zebranych surowców  klasa otrzymuje pieniądze. W ten sposób dbamy o nasze najbliższe środowisko oraz pozyskujemy drobne środki finansowe na wydatki klasowe.

Od wielu lat przeprowadzana jest też zbiórka złomu. Na wiosnę uczniowie klas V wraz z wychowawcą i rodzicami zbierają złom.  Rodzice zapewniają także  ciągniki i przyczepy. Akcja jest szeroko rozpropagowana wśród mieszkańców Bukówca Górnego, którzy chętnie gromadzą złom dla dzieci. Przedsięwzięcie to pozwala zintegrować klasę i rodziców, którzy bardzo chętnie włączają się do pomocy i dzięki czemu uzyskuje się fundusze, które znacznie obniżają koszty wycieczki klasowej. Dzieci uświadamiają sobie, że mogąc samemu zapracować na wyjazd, mogą odciążyć budżet rodzinny.

 

ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

Od 2008 roku w naszej szkole prowadzimy akcję zbierania plastikowych nakrętek na rzecz potrzebujących dzieci. Do tej pory pomogliśmy w zakupie dwóch wózków inwalidzkich dla chorych dziewczynek Nadii Adamczak i Maji Dodot a obecnie zbieramy nakrętki, z których dochód przeznaczony jest na leczenie i rehabilitację Alanka Woźnego z Przemętu. Akcja obok swojego charytatywnego charakteru rozwija też wśród uczniów świadomość ekologiczną i wrażliwość na potrzeby innych.

 

DYSKOTEKI SZKOLNE

Od wielu lat, każdego roku w naszej szkole są organizowane dwie dyskoteki szkolne: „Andrzejkowa” i „Walentynkowa”. Dyskoteki są prowadzone z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego i efektów wizualnych. Gromadzą one  niemal wszystkich uczniów, stanowiąc doskonałą okazję nie tylko do świetnej zabawy w rytmie najnowszych i nieco starszych dyskotekowych szlagierów, ale również do integracji wszystkich uczniów - od najmłodszych, po gimnazjalistów - a nierzadko i absolwentów naszej szkoły. Podczas zabawy  czynny jest bufet przygotowywany przez Samorząd Uczniowski.

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 913 gości oraz 0 użytkowników.